VŠEOBECNÉ PODMIENKY – Leto 2021

Čl. I – cena zájazdu a zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah medzi CK TRGOTURS s.r.o. (ďalej len CK) a objednávateľom vzniká na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej CK. (2) CK prehlasuje, že k vzniku zmluvných vzťahov môže dochádzať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, internetu, telefonickým spôsobom, alebo iným vhodným spôsobom aj bez priameho kontaktu objednávateľa s CK, a z uvedeného dôvodu je potrebné riešiť špecifické problémy uzatvárania, vzniku a podmienok existencie zmluvných vzťahov založených prostredníctvom elektronickej komunikácie, internetu, telefonickým spôsobom, alebo iným vhodným spôsobom bez priameho kontaktu, a objednávateľ s takýmto záverom vyjadruje súhlas. (3) Objednávateľ berie na vedomie, že cena zájazdu, služieb a iných plnení musí byť uhradená najneskôr 30 dní pred čerpaním služieb. V prípade podpisu tejto zmluvy v lehote kratšej ako 30 dní je objednávateľ povinný uhradiť cenu zájazdu v deň jej podpisu. V odôvodnených prípadoch môže cestovná kancelária písomne poskytnúť objednávateľovi lehotu maximálne 3 dni na uhradenie ceny. (4) V prípade neuhradenia ceny zájazdu, služieb, prípadne iných plnení v úplnom súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a pokynmi cestovnej kancelárie resp. najneskôr v deň začatia čerpania zájazdu (v prípadoch last minute), služieb resp. iných plnení je cestovná kancelária oprávnená odoprieť objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy. Deň porušenia povinnosti sa považuje za deň rozhodujúci pre stanovenie výšky storno poplatku podľa článku IV tejto zmluvy. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté nároky cestovnej kancelárie na náhradu škody a prípadné ďalšie sankcie podľa tejto zmluvy a právnych predpisov a tieto ostávajú zachované v plnej výške.

Čl. II – postup pri uplatňovaní nárokov voči cestovnej kancelárii

 1. Objednávateľ uplatňuje svoje nároky voči cestovnej kancelárii vrátane nárokov z porušenia povinnosti cestovnou kanceláriou nasledovným spôsobom: a) akékoľvek nároky voči cestovnej kancelárii uplatňuje objednávateľ písomne alebo v inej zákonom stanovenej forme, a to bezodkladne alebo v zákonom stanovenej lehote b) písomné vyhotovenie svojho nároku doručuje objednávateľ na adresu cestovnej kancelárie (resp. na adresu jej splnomocneného zástupcu na predaj zájazdov, služieb a plnení z jej ponuky) osobne alebo inou vhodnou formou s pripojením kópii všetkých podkladov podľa nasledujúcich ustanovení tohto bodu c) objednávateľovi doporučujeme zabezpečiť všetky neodkladné úkony a podklady, ktoré cestovnej kancelárii umožnia posúdiť opodstatnenosť jeho nárokov. V prípade možností predovšetkým uplatňuje svoj nárok u delegáta cestovnej kancelárie, resp. priamo v zariadení, ktoré vykonáva a poskytuje zakúpený zájazd, služby a iné plnenia a vyžiadať si ich písomné stanovisko k predmetnému nároku a potvrdenie uplatnenia nároku reklamácie. d) v prípade uplatnenia svojho nároku u splnomocneného zástupcu objednávateľ požaduje o vyhotovenie zápisnice o uplatnenom nároku, resp. iné vhodné písomné potvrdenie špecifikácie a dňa uplatnenia nároku.
 2. Pre prípad reklamácie objednávateľa plnení poskytnutých cestovnou kanceláriou platí: a) cestovná kancelária pri skupinových zájazdoch zabezpečí nepretržitú prítomnosť povereného pracovníka, oprávneného vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu b) poverený pracovník rozhodne o bezodkladných opatreniach do troch pracovných dní. c) neuplatnením reklamácie písomne do troch mesiacov odo dňa skončenia zájazdu alebo odo dňa keď sa zájazd mal skončiť, toto právo zaniká. d) cestovná kancelária resp. poverený pracovník vydá objednávateľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu e) ostatné ustanovenia tohto článku sa na uplatňovanie a vybavovanie reklamácie použijú primerane, ak príslušný právny predpis neustanovuje inak. Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne. Presné informácie nájdete na adrese: www.soi.sk /Alternatívne riešenie sporov/.

Čl. III – stornovanie objednaných služieb (pokuty objednávateľa)

 1. Objednávateľ je oprávnený písomne stornovať poskytnutie plnenia predmetu zmluvy, ktoré je uvedené v článku I tejto zmluvy.
 2. Oznámenie o stornovaní zájazdu je objednávateľ oprávnený uskutočniť písomnou zásielkou doručovanou osobne alebo poštou vo forme doporučenej zásielky na adresu cestovnej kancelárie prípadne jej splnomocneného zástupcu.
 3. Za rozhodujúci deň pre posudzovanie nárokov, práv a povinností zúčastnených strán je deň doručenia oznámenia o stornovaní na adresu cestovnej kancelárie resp. jej vyššie uvedenému zástupcovi.
 4. Zmluvné strany si dohodli storno poplatky (pokuty) objednávateľa: a) v prípade stornovania viac ako 30 dní pred poskytnutím služieb je storno poplatok 20 % z ceny uvedenej v katalógu ck,( ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy) ak tento poplatok nie je nižší ako 66 €, v opačnom prípade je storno poplatok určená fixná čiastka 66 € b) v prípade stornovania v lehote 30 – 14 dní pred poskytnutím služieb je storno poplatok 50 % ceny c) v prípade stornovania v lehote 13 – 3 dní pred poskytnutím služieb je storno poplatok 90 % ceny d) v prípade stornovania v lehote menej ako 3 dni pred poskytnutím služieb je storno poplatok 100 % ceny e) v prípade účasti objednávateľa v akejkoľvek súťaži organizovanej cestovnou kanceláriou a jeho výhry v tejto súťaži je storno poplatok 100 % ceny zájazdu.

Čl. IV – osobitné ustanovenia

 1. Objednávateľ je povinný: a) disponovať najneskôr pri začatí čerpania zájazdu platným cestovným pasom, resp. OP (ak ide zahraničný zájazd) b) disponovať ďalšími dokladmi a listinami podľa inštrukcií a pokynov cestovnej kancelárie c) splniť všetky povinnosti a podmienky účasti na zájazdu, ktorých splnenie mu cestovná kancelária uložila d) objednávateľ zodpovedá aj za splnenie vyššie uvedených povinností osobami pre ktoré tento objednáva zájazd, služby resp. iné plnenia. Objednávateľ ďalej berie na vedomie, že je povinný zabezpečiť odovzdanie pokynov, inštrukcií a informácií podľa tejto zmluvy osobám ktoré zastupuje. Odovzdaním pokynov, informácií, inštrukcií a ďalších materiálov objednávateľovi sa tieto považujú za odovzdané ďalším osobám, ktoré objednávateľ zastupuje.
 2. Cestovná kancelária poskytne objednávateľovi objednaný zájazd a služby v prípade účasti aspoň 10 osôb. V prípade nenaplnenia kapacity podľa predchádzajúcej vety si cestovná kancelária vyhradzuje právo: a) na základe dohody s objednávateľom poskytnúť objednávateľovi resp. ním zastúpeným osobám náhradné plnenie b) v prípade nezáujmu zo strany objednávateľa alebo nemožnosti zo strany cestovnej kancelárie riešiť situáciu podľa písmena a) tohto bodu je cestovná kancelária oprávnená od zmluvy odstúpiť. Cestovná kancelária informuje objednávateľa o pravdepodobnom nenaplnení kapacity zájazdu bez zbytočného odkladu, najneskôr však 21 dní pred jeho konaním bez storno poplatkov. S informáciou podľa predchádzajúcej vety zasiela cestovná kancelária objednávateľovi aj ponuku podľa písmena a). V odôvodnených a urgentných prípadoch si môžu objednávateľ a cestovná kancelária dohodnúť ďalší postup aj telefonicky.
 3. Cestovná kancelária je oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť v prípade, že objednávateľ poruší alebo nesplní povinnosť, ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy resp. právnych predpisov. V písomnom odstúpení, ktoré sa doručuje objednávateľovi musí byť cestovnou kanceláriou uvedený dôvod odstúpenia. Cestovná kancelária má v prípade odstúpenia podľa tohto bodu nárok na zmluvnú pokutu, ktorej výška sa určí analogicky s využitím článku III. bod (4). Za rozhodujúci deň pre posúdenie výšky nároku cestovnej kancelárie sa považuje deň porušenia resp. nesplnenia povinnosti zo strany objednávateľa, a ak takýto deň nemožno určiť je ním deň kedy sa o uvedených skutočnostiach dozvedela cestovná kancelária. V prípade nemožnosti určenia rozhodujúceho dňa podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom deň odoslania odstúpenia.
 4. Objednávateľ môže najneskôr 10 dní pred konaním zájazdu písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa miesto neho zúčastní zájazdu iná osoba s uvedením jej identifikačných údajov. V lehote podľa prvej vety tohto bodu musí byť písomné oznámenie doručenie CK inak sa na oznámenie neprihliada.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že cestovná kancelária je oprávnená zvýšiť jednostranným úkonom cenu zájazdu, avšak len ak dôjde k : a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt, b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb ( nevzťahuje sa na klientov, ktorí zaplatili zájazd v plnej výške). Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu škody a ušlého zisku.
 6. Cestovná kancelária poskytne objednávateľovi písomne najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu informácie v rozsahu stanovenom v § 741d OZ.

Čl. V – záverečné ustanovenia

 1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné podmienky CK TRGOTURS s.r.o., doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku
  cestovnej kancelárie, ako aj katalógy, cenníky a ďalšie propagačné a informačné materiály týkajúce sa objednaných zájazdov, služieb a ďalších plnení podľa tejto zmluvy. Podpisom tejto zmluvy objednávateľ potvrdzuje prevzatie materiálov podľa predchádzajúcej vety.
 2. Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o obstaraní zájazdu.
 3. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním tejto zmluvy udeľuje CK súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom. Zmluvné strany sa dohodli, že rodné číslo objednávateľa bude použité pre účely poistenia (cestovné poistenie), na čo objednávateľ udeľuje svoj písomný súhlas. Cestovná kancelária TRGOTURS s.r.o. je poistená proti úpadku CK podľa zákona č. 281/2001 Z.z.

INÉ INFORMÁCIE

Letecká doprava / len na vyžiadanie/ – platné miestne časy odletu a príletu máte uvedené vo Vašich pokynoch na cestu. Pobyt ako taký a samotné služby sa vždy počítajú na počet prenocovaní, t.j. cena zájazdu je vždy kalkulovaná na počet nocí a nie na počet dní zájazdu.
Na základe podpisov a dohôd platných v medzinárodnej leteckej doprave CK nezodpovedá za škody spôsobené skrátením alebo predĺžením zájazdu v dôsledku zmeny pôvodne plánovaného odletu. Za časové posuny /začiatok a koniec služieb/ CK nenesie zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu, keďže nemá možnosť ovplyvniť tieto zmeny spojené s leteckou dopravou. Klient berie na vedomie, že po dobu pobytu v odletových a príletových halách, ako aj v lietadle, preberá zodpovednosť letecká spoločnosť a klient je povinný riadiť sa jej pokynmi.
Autobusová doprava / len na vyžiadanie / – je zabezpečovaná modernými autobusmi, s dobrým technickým stavom a servisom so zárukou bezproblémovej a bezpečnej jazdy.
Miestenky v autobuse sa prideľujú /bezplatne/ pri fixnej rezervácii na zájazd.
Všetci účastníci zájazdu, vrátane detí, musia mať svoje miesto v autobuse a sú povinní dodržiavať bezpečnostné pravidlá počas jazdy /bezpečnostný pás/.
Trasa, časy odchodov, bezpečnostné prestávky a ďalšie informácie ohľadom Vášho pobytu budú uvedené v pokynoch na cestu. Klienti vlastnou dopravou sami zodpovedajú za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu. Predkladajú na recepcii hotela voucher /ubytovací preukaz/, kde je uvedený rozsah služieb, ktoré uhradili.
Ubytovanie – ck ponúka ubytovanie v kontrahovaných kapacitách, ktoré sú vopred dohodnuté so zahraničným partnerom. CK garantuje klientovi pri zakúpení zájazdu typ izby a kategóriu zariadenia – hotela /izba s balkónom, bez balkóna, rodinná izba a pod./ avšak rozdelenie izieb je vo výhradnej kompetencii hotela, ktorý vychádza z momentálnej obsadenosti.
Cestovné poistenie – spolu s uzatváraním Zmluvy o obstaraní zájazdu odporúčame uzavrieť aj komplexné cestovné poistenie počas Vašej dovolenky,
liečebné náklady v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie straty alebo poškodenia batožiny, rôzne asistenčné služby a i., a taktiež poistenia storna – pre prípad, že Vám vzniknú náklady v súvislosti s odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu, z dôvodu ochorenia, nehody a i.
Poistná zmluva vzniká medzi objednávateľom zájazdu a poisťovňou, preto prípadnú poistnú udalosť rieši sám klient priamo s poisťovňou.
Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy – Prevádzkovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Týmto, v súlade s § 19 Zákona o ochrane osobných údajov v spojení s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:
Rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy medzi prevádzkovateľom a klientom, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom splnenia zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s klientom, ako aj vyplývajúcich z podmienok právnej úpravy ako aj medzinárodných zmlúv. Účel spracúvania súvisí najmä, nie však výlučne s činnosťou prevádzkovateľa
pri uzatváraní, evidencii a spracúvaní zmluvy;
zabezpečenie služieb vyplývajúcich zo zmluvy;
uzatvorenie poistnej zmluvy na základe požiadavky dotknutej osoby;
plnenie podmienok danej krajiny pri zabezpečovaní víz.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu služieb objednaných klientom a to najmä: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, údaje z identifikačného dokladu, ako aj iné údaje vyžadované danou krajinou pre zabezpečenie víz.
Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky, nie však kratšie ako je doba určená v súlade s platnými a účinnými osobitnými zákonmi upravujúcimi povinnosť uchovávania dokumentácie.
Príjemcami osobných údajov sú najmä poskytovatelia ubytovacích zariadení, letecké spoločnosti, prepravné spoločnosti, spolupracujúce cestovné kancelárie/agentúry, zastupiteľstvá iných krajín.
Osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii, ak to vyplýva zo zmluvného vzťahu uzatvoreného s klientom, pričom identifikácia tejto krajiny alebo medzinárodnej organizácie vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a klientom. Informáciu o tom, či krajina alebo medzinárodnú organizácia, zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov je možné nájsť na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany.
Klient potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich zo Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia a to najmä, nie však výlučne o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov, o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.
Klient ako dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov klienta je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie tejto zmluvy a poskytnutie klientom objednaných služieb. Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť splnenia zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a klientom a/alebo dosiahnutia iného účelu, pre ktorý sa osobné údaje majú spracúvať.