SÚHLAS
dotknutej osoby
ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov

SÚHLAS
dotknutej osoby ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov

v zmysle § 13 písm. a) v spojení s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) týmto dotknutá osoba udeľuje vyššie uvedenému prevádzkovateľovi výslovný

súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, e-mail, telefonický kontakt za účelom:
zaradenia dotknutej osoby do súťaže poriadanej prevádzkovateľom

Doba uchovávania osobných údajov pre účely zaradenia do súťaže: 1 rok
Doba uchovávania osobných údajov pre účely zasielania marketingových informácií: 5 rokov
Dotknutá osoba berie na vedomie, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to doručením oznámenia o odvolaní súhlasu na kontaktné údaje uvedené pri identifikácii prevádzkovateľa, alebo osobne v priestoroch, v ktorých prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich zo Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia a to najmä, nie však výlučne o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov, o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje nie sú poskytované inými príjemcom s výnimkou, ak táto povinnosť vyplýva z platnej právnej úpravy.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť prevádzkovateľa splniť účel, pre ktorý sa osobné údaje majú spracúvať.
Dotknutá osoba potvrdzuje, že uvedený súhlas je daný slobodne a vážne na účely spracovania osobných údajov.

V Košiciach dňa: 01.12.2023

Pravidlá propagačnej súťaže s nepeňažnými výhrami.

Názov súťaže: Cestujte a vyhrajte!

Pravidlá súťaže: Účastníkom súťaže bude každá fyzická osoba, ktorá si v čase od začatia súťaže do 01.12.2023 zakúpi niektorú zo služieb, produktov, tovarov resp. iných plnení poskytovaných CK TRGOTURS s.r.o. v minimálnej hodnote 200 € (slovom: dvesto Eur). Účastník obdrží zlosovateľný kupón až po náležitom a záväznom objednaní služieb, produktov, tovarov resp. iných plnení a ich úplne uhradení CK TRGOTURS s.r.o. Účastníkom súťaže prestáva byť osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom poruší pravidlá tejto súťaže, Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch spoločnosti CK TRGOTURS s.r.o., resp. akýkoľvek pokyn a inštrukcie CK TRGOTURS s.r.o. Účastníkom súťaže prestáva byť aj osoba, ktorá počas trvania súťaže stornovala službu, produkt, tovar resp. iné plnenie, na základe ktorého sa stala účastníkom tejto súťaže. CK TRGOTURS s.r.o. si vyhradzuje právo osobu, ktorá sa dopustila konania podľa predchádzajúcich viet zo súťaže vylúčiť. Účastníkom súťaže rovnako nie je osoba, ktorá neudelila súhlas na spracúvanie jej osobných údajov alebo ho odvolala. V prípade, že osoba podľa predošlej vety bude z akýchkoľvek dôvodov v súťaži vyžrebovaná, táto nemá nárok na vydanie príslušnej ceny a žrebovanie pre tú ktorú cenu sa zopakuje. Ceny súťaže: 1.cena – auto KIA PICANTO. 2-6. cena: Pobyt pre 1 osobu do Chorvátska na ostrov Krk – Villa Lovorka, 7 x ubytovanie s polpenziou, podľa vlastného výberu v sezóne 2025. Výhercovia sú povinní v termíne najneskôr 15 dní od uverejnenia výhercov na www.trgoturs.sk. požiadať CK TRGOTURS s.r.o. o vydanie im prináležiacich výhier (zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť). V prípade nesplnenia povinnosti výhercu(-ov) podľa predchádzajúcej vety nárok výhercu na vydanie výhry zaniká. Preukázanie splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto odseku v prípade akejkoľvek pochybnosti znáša v plnom rozsahu výherca. Výhercovia tejto súťaže budú určení verejným žrebovaním za prítomnosti notára, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2024 v reštaurácii hotela Bankov alebo na inom vhodnom mieste určenom CK TRGOTURS s.r.o. Výsledky žrebovania budú uverejnené na www.trgoturs.sk, a to nasledujúci pracovný deň po dni vyžrebovania súťaže. Výherca, ktorý po žrebovaní akýmkoľvek spôsobom stornuje alebo nerealizuje čerpanie služby, produktu, služby resp. plnenia (aj z dôvodov vis maior) a zároveň požiada o vrátenie už uhradenej odplaty za jej čerpanie (CK TRGOTURS s.r.o. postupuje podľa Všeobecných záväzných podmienok – storno poplatky), je povinný prevzatú výhru bez zbytočného dokladu vrátiť CK TRGOTURS s.r.o., v opačnom prípade berie na vedomie vznik bezdôvodného obohatenia na jeho strane. Výhru nie je možné zameniť za peňažnú hotovosť. Výherca znáša všetky poplatky, dane, výherca auta uhrádza notársku zápisnicu v plnej výške (vrátenie dane z príjmov – ako daňovník), ako aj ďalšie peňažné , nepeňažné a iné povinnosti (s výnimkou povinností CK TRGOTURS s.r.o. z prevádzkovania tejto súťaže) vyplývajúce z jeho účasti a výhry v tejto súťaži. CK TRGOTURS s.r.o. ako vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. S vyššie uvádzanými pravidlami súťaže bol účastník vopred náležite oboznámený, čo potvrdzuje svojim podpisom na listine účastníkov súťaže.

Čas konania súťaže: Dátum začatia súťaže: 01.12.2023
Dátum ukončenia súťaže:11.10.2023 (deň žrebovania)
Miesto prevzatia výhier: CK TRGOTURS s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
Lehota na prevzatie výhier: 15 dní od uverejnenia výhercov na www.trgoturs.sk
Spôsob prevzatia výhier: 1. cena – auto, osobné odovzdanie výhercovi, notárska zápisnica. Osobné zápisničné odovzdanie 2. – 6. ceny v priestoroch CK TRGOTURS s.r.o., podľa vyššie uvedených podmienok.