SÚHLAS
dotknutej osoby
ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov

v zmysle § 13 písm. a) v spojení s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) týmto dotknutá osoba udeľuje vyššie uvedenému prevádzkovateľovi výslovný 

súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, e-mail, telefonický kontakt za účelom:

 zaradenia dotknutej osoby do súťaže poriadanej prevádzkovateľom

Doba uchovávania osobných údajov pre účely zaradenia do súťaže: 1 rok

Doba uchovávania osobných údajov pre účely zasielania marketingových informácií: 5 rokov

Dotknutá osoba berie na vedomie, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to doručením oznámenia o odvolaní súhlasu na kontaktné údaje uvedené pri identifikácii prevádzkovateľa, alebo osobne v priestoroch, v ktorých prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich zo Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia a to najmä, nie však výlučne o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov, o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov. 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje nie sú poskytované inými príjemcom s výnimkou, ak táto povinnosť vyplýva  z platnej právnej úpravy.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť prevádzkovateľa splniť účel, pre ktorý sa osobné údaje majú spracúvať.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že uvedený súhlas je daný slobodne a vážne na účely spracovania osobných údajov.

Herný plán spotrebiteľskej lotérie s nepeňažnými výhrami

Názov hry: Cestujte a vyhrajte !

Ucelené pravidlá hry: Účastníkom hry bude každá fyzická osoba, ktorá si zakúpi niektorú zo služieb, produktov, tovarov resp. iných plnení poskytovaných CK TRGOTURS s.r.o. v minimálnej hodnote 200 € (Slovom dvesto Eur) .Účastník obdrží zlosovateľný kupón až po náležitom a záväznom objednaní služieb, produktov , tovarov resp. iných plnení a ich úplnom uhradení CK TRGOTURS s.r.o. Účastníkom hry prestáva byť osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom poruší pravidlá tejto súťaže, Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch spoločnosti CK TRGOTURS s.r.o., resp. akýkoľvek pokyn a inštrukcií CK TRGOTURS s.r.o. Účastníkom hry prestáva byť aj osoba, ktorá stornovala službu, produkt, tovar resp. iné plnenie, na základe ktorého sa stala účastníkom tejto súťaže. CK TRGOTURS s.r.o. si vyhradzuje právo osobu, ktorá sa dopustila konania podľa predchádzajúcej vety zo súťaže vylúčiť. V prípade, že osoba podľa prvej vety toho bodu bude z akýchkoľvek dôvodov v súťaži vyžrebovaná, táto nemá nárok na vydanie príslušnej ceny a žrebovanie pre tú ktorú cenu sa zopakuje. Ceny súťaže: 1.cena: Osobný automobil Škoda Fabia. 2. cena: Autobusový zájazd pre 2 osoby, Villa Lovorka (bus, ubytovanie, polpenzia), Chorvátsko – ostrov Krk, v termíne podľa vlastného výberu v sezóne 2020. 3. cena:  Autobusový zájazd pre 1 osobu Villa Lovorka (doprava – bus, ubytovanie, polpenzia), Chorvátsko – ostrov Krk, v termíne podľa vlastného výberu v sezóne 2020. 4. a 5.  cena: Pobyt pre 1 osobu (ubytovanie, polpenzia), Villa Lovorka , Chorvátsko – ostrov     Krk, v termíne podľa vlastného výberu v sezóne 2020.Výhercovia sú povinní v termíne najneskôr 15 dní od uverejnenia výhercov na www.trgoturs.sk. požiadať CK TRGOTURS s.r.o. o vydanie im prináležiacich výhier (zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť). V prípade nesplnenia povinnosti výhercu(-ov) podľa predchádzajúcej vety nárok výhercu na vydanie výhry zaniká. Preukázanie splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto odseku v prípade akejkoľvek pochybnosti znáša v plnom rozsahu výherca. Výhercovia tejto súťaže budú určení verejným žrebovaním za prítomnosti notára, ktoré sa uskutoční dňa 17.04.2020 v reštaurácii hotela Bankov. Výsledky žrebovania budú uverejnené na www.trgoturs.sk , a to nasledujúci pracovný deň po dni vyžrebovania súťaže. Výherca, ktorý po žrebovaní akýmkoľvek spôsobom stornuje alebo nerealizuje čerpanie služby, produktu, služby resp. plnenia (aj z dôvodov vis maior) a zároveň požiada o vrátenie už uhradenej odplaty za jej čerpanie ( CK TRGOTURS s.r.o. postupuje podľa Všeobecných záväzných podmienok – storno poplatky), je povinný prevzatú výhru bez zbytočného dokladu vrátiť CK TRGOTURS s.r.o., v opačnom prípade berie na vedomie vznik bezdôvodného obohatenia na jeho strane. Výhru nie je možné zmeniť za peňažnú hotovosť. Výherca znáša všetky poplatky, dane (vrátenie dane z príjmov – ako daňovník), ako aj ďalšie peňažné (poplatok – notár), nepeňažné a iné povinnosti ( s výnimkou povinností CK TRGOTURS s.r.o. z prevádzkovania tejto spotrebiteľskej lotérie) vyplývajúce z  jeho účasti a výhry v tejto spotrebiteľskej lotérii. S vyššie uvádzanými pravidlami hry bol účastník vopred náležito oboznámený, čo potvrdzuje svojim podpisom na listine účastníkov hry.

Čas konania hry:

      • Dátum začatia hry: 02.12.2019
      • Dátum ukončenia hry: 17.04.2020 (deň žrebovania)

Miesto prevzatia výhier:

CK TRGOTURS s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice

Lehota na prevzatie výhier:

15 dní od uverejnenia výhercov na www.trgoturs.sk

Spôsob prevzatia výhier:

Osobné zápisničné odovzdanie za prítomnosti notára (1.  cena), pri ktorom výherca uhradí  všetky svoje povinnosti podľa písm. i) vyššie uvádzaných pravidiel spotrebiteľskej lotérie.  

Osobné zápisničné odovzdanie 2.-5. ceny v priestoroch CK TRGOTURS s.r.o., podľa vyššie uvedených podmienok.

V Košiciach dňa 02.12.2019