Herný plán spotrebiteľskej lotérie s nepeňažnými výhrami

Názov hry: Cestujte a vyhrajte!

Ucelené pravidlá hry:

 1. Účastníkom hry bude každá fyzická osoba, ktorá si zakúpi niektorú zo služieb, produktov, tovarov resp. iných plnení poskytovaných CK TRGOTURS s.r.o. v minimálnej hodnote 200 € (Slovom dvesto Eur) .
 2. Účastník obdrží zlosovateľný kupón až po náležitom a záväznom objednaní služieb, produktov , tovarov resp. iných plnení a ich úplnom uhradení CK TRGOTURS s.r.o.
 3. Účastníkom hry prestáva byť osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom poruší pravidlá tejto súťaže, Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch spoločnosti CK TRGOTURS s.r.o., resp. akýkoľvek pokyn a inštrukcií CK TRGOTURS s.r.o.
 4. Účastníkom hry prestáva byť aj osoba, ktorá stornovala službu, produkt, tovar resp. iné plnenie, na základe ktorého sa stala účastníkom tejto súťaže. CK TRGOTURS s.r.o. si vyhradzuje právo osobu, ktorá sa dopustila konania podľa predchádzajúcej vety zo súťaže vylúčiť. V prípade, že osoba podľa prvej vety toho bodu bude z akýchkoľvek dôvodov v súťaži vyžrebovaná, táto nemá nárok na vydanie príslušnej ceny a žrebovanie pre tú ktorú cenu sa zopakuje.
 5. Ceny súťaže:
  1. cena: Osobný automobil Škoda Citigo
  2. cena: Letecký zájazd pre 1 osobu, Villa Lovorka (letenka, ubytovanie, polpenzia), Chorvátsko – ostrov Krk, v termíne podľa vlastného výberu v sezóne 2019.
  3. cena:  Autobusový zájazd pre 1 osobu Villa Lovorka (doprava – bus, ubytovanie, polpenzia), Chorvátsko – ostrov Krk, v termíne podľa vlastného výberu v sezóne 2019.
  4. a 5.  cena: Pobyt pre 1 osobu (ubytovanie, polpenzia), Villa Lovorka , Chorvátsko – ostrov     Krk, v termíne podľa vlastného výberu v sezóne 2019.
 6. Výhercovia sú povinní v termíne najneskôr 15 dní od uverejnenia výhercov na www.trgoturs.sk

požiadať CK TRGOTURS s.r.o. o vydanie im prináležiacich výhier (zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť). V prípade nesplnenia povinnosti výhercu(-ov) podľa predchádzajúcej vety nárok výhercu na vydanie výhry zaniká. Preukázanie splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto odseku v prípade akejkoľvek pochybnosti znáša v plnom rozsahu výherca.

 1. Výhercovia tejto súťaže budú určení verejným žrebovaním za prítomnosti notára, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2019 v reštaurácii hotela Bankov. Výsledky žrebovania budú uverejnené na www.trgoturs.sk , a to nasledujúci pracovný deň po dni vyžrebovania súťaže.
 2. Výherca, ktorý po žrebovaní akýmkoľvek spôsobom stornuje alebo nerealizuje čerpanie služby, produktu, služby resp. plnenia (aj z dôvodov vis maior) a zároveň požiada o vrátenie už uhradenej odplaty za jej čerpanie ( CK TRGOTURS s.r.o. postupuje podľa Všeobecných záväzných podmienok – storno poplatky), je povinný prevzatú výhru bez zbytočného dokladu vrátiť CK TRGOTURS s.r.o., v opačnom prípade berie na vedomie vznik bezdôvodného obohatenia na jeho strane. Výhru nie je možné zmeniť za peňažnú hotovosť.
 3. Výherca znáša všetky poplatky, dane (vrátenie dane z príjmov – ako daňovník), ako aj ďalšie peňažné (poplatok – notár), nepeňažné a iné povinnosti ( s výnimkou povinností CK TRGOTURS s.r.o. z prevádzkovania tejto spotrebiteľskej lotérie) vyplývajúce z  jeho účasti a výhry v tejto spotrebiteľskej lotérii.
 4. S vyššie uvádzanými pravidlami hry bol účastník vopred náležito oboznámený, čo potvrdzuje svojim podpisom na listine účastníkov hry.

Čas konania hry:

   • Dátum začatia hry: 01.12.2018 
   • Dátum ukončenia hry: 26.04.2019 (deň žrebovania)

Miesto prevzatia výhier:

CK TRGOTURS s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice

Lehota na prevzatie výhier:

15 dní od uverejnenia výhercov na www.trgoturs.sk

Spôsob prevzatia výhier:

Osobné zápisničné odovzdanie za prítomnosti notára (1.  cena), pri ktorom výherca uhradí  všetky svoje povinnosti podľa písm. i) vyššie uvádzaných pravidiel spotrebiteľskej lotérie.  

Osobné zápisničné odovzdanie 2.-5. ceny v priestoroch CK TRGOTURS s.r.o., podľa vyššie uvedených podmienok.

V Košiciach dňa 01.12.2018